دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفنداخلیایمیلآدرس سایتآدرسفکس
1مهندس علیرضااسماعیلیمعاون عمران763012822210ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی76301281
2روح ا...گودرزیرئیس اداره نگهداری و تعمیرات76301225-292212ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
3مهدیرحیمیرئیس اداره طراحی و اجرا و نظارت76301225-292215ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
4علیرضاحاجی محسنیکارشناس عمران76301225-292213ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
5مجیدشکریکارشناس برق76301225-292216ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
6مهدیمحبیکارشناس عمران76301225-292214ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
7مهدیزهره وندیتکنسین تاسیسات76301225-292245ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
8علیرضارضائیانتکنسین تاسیسات76301225-292245ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی
9قاسممومنیتکنسین تاسیسات76301225-292217ساختمان اداری- طبقه دوم- ضلع غربی